Dokumenty do pobrania

WERSJA PODLEGAJĄCA KONSULTACJI – KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ

Poznań 02 / 2015

 

 

Projekt dokumentu Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań.
Wersja PDF

 

 

Załączniki graficzne do Koncepcji.
Wersja PDF

 

 

Formularz uwag. (Uwagi można przesyłać do 10 kwietnia 2015 roku)

pobierz_doc

 

 

ZASADY WDRAŻANIA USTALEŃ KKRPMP

Wersja PDF

 

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ ROZWOJU PRZESTRZENNEGO AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

Poznań 05 / 2012

Diagnoza stanu zagospodarowania i uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej to główny cel prezentowanego opracowania. Przedstawiono w nim różne elementy struktury przestrzennej aglomeracji: podział terytorialny, środowisko przyrodnicze, krajobraz rolniczy, rynek nieruchomości, walory i zagospodarowanie turystyczne, rozmieszczenie i strukturę ludności, sieć osadniczą, zabudowę mieszkaniową, funkcje gospodarcze, w tym o znaczeniu metropolitalnym, infrastrukturę transportową, infrastrukturę techniczną, placówki infrastruktury społecznej. W Studium zaprezentowano także aktualne dokumenty planistyczne oraz syntezę kierunków rozwoju przestrzennego w skali całej aglomeracji.
STRATEGIA ROZWOJU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ-Metropolia Poznań 2020

Poznań 01 / 2012

Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej jest dokumentem spełniającym kilka funkcji. Określa ona kierunki działania władz lokalnych w horyzoncie długookresowych i celów rozwojowych. Informuje społeczności lokalne, podmioty gospodarcze, instytucje publiczne i różne organizacje o priorytetach rozwojowych przyjętych przez władze lokalne, pomagając podejmować im właściwe decyzje. Pełni również ważną funkcję sprawczą, polegającą na zintensyfikowaniu  lub uruchomieniu od podstaw konkretnych programów, których celem jest rozwiązywanie bieżących i długotrwałych problemów aglomeracji.
Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013