O projekcie

mapka

Stowarzyszenie Metropolia Poznań otrzymało dofinansowanie na realizację projektu w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w konkursie dotacji organizowanym
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na działania wspierające jednostki samorządu
terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.

Okres realizacji projektu: od 2013-07-01 do 2015-03-31
Wartość projektu: 1 453 675,00 zł
Kwota dotacji: 1 308 307,50 zł
Wkład własny: 145 375,50 zł

Działaniami objęte będą 3 gminy miejskie (Poznań, Puszczykowo, Luboń); 12 gmin miejsko-wiejskich (Buk, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Skoki, Swarzędz, Stęszew, Szamotuły, Śrem); 7 gmin wiejskich ( Dopiewo, Czerwonak, Kleszczewo, Komorniki, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne). Działaniem w całości objęty będzie Powiat Poznański.Projekt ten jest realizacją zapisanego w Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej.

Metropolia Poznań 2020 programu 1.1 –  Koncepcja zagospodarowania przestrzennego metropolii poznańskiej.
Realizując założenia wspomnianej Strategii Metropolia będzie dysponować koncepcją zagospodarowania przestrzennego, umożliwiającą sprawną  koordynację  polityki przestrzennej miasta Poznania i gmin podmiejskich, dzięki której:

 • ograniczone zostanie zjawisko urban sprawl,
 • zracjonalizowane będzie rozmieszczenie sieci infrastruktury technicznej,
 • zaoferowane będą przyjazne warunki dla inwestowania zgodnie z  zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • zoptymalizowana zostanie lokalizacja ponadlokalnych elementów infrastruktury społecznej (obiekty służby zdrowia, opieki społecznej, kultury, edukacji, sportu i rekreacji) oraz komercyjnej (m.in. handel wielkopowierzchniowy, usługi logistyczne),
 • realizowana będzie spójna koncepcja rozwoju sieci transportowej, zmierzająca do racjonalizacji struktury przewozów osób i towarów,
 • poprawie ulegną powiązania metropolii z krajowym i europejskim systemem transportowym (dostępność kolejowa, samochodowa, lotnicza),
 • stworzona zostanie spójna wizja zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego metropolii (m.in. szlaki turystyczne, baza noclegowa),
 • zachowane będą wartości kulturowe obszarów unikatowych w skali metropolii.

Głównym celem projektu jest opracowanie spójnej, zdefiniowanej obszarowo i promującej zintegrowane podejście do rozwiązywania problemów rozwojowych, koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego metropolii oraz opracowanie zasad wdrażania ustaleń koncepcji do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Stowarzyszenie chce w ramach projektu oraz po jego zakończeniu kontynuować pionierskie w skali kraju działania na rzecz współpracy metropolitalnej w zakresie planowania
przestrzennego.

Podjęte zostaną m.in. następujące opracowania:

 • delimitacja poznańskiego obszaru metropolitalnego. Na podstawie analizy dotychczasowych opracowań oraz badań dotyczących zmieniających się dynamicznie ciążeń i związków funkcjonalnych zostanie wytyczony obszar objęty pracami przewidzianymi w działaniu. Analiza wskaże różnorodne kryteria delimitacji
  obszaru, ich wzajemne powiązania i warianty delimitacji dla poszczególnych relacji funkcjonalnych;
 • inwentaryzacja obowiązujących dokumentów planistycznych i przeniesienie ich do jednolitej formy cyfrowej jako podstawa do opracowania Koncepcji. Dokumenty zostaną udostępnione na tematycznym portalu internetowym;
 • zintegrowana koncepcja kierunków rozwoju Metropolii Poznań, w której poruszone zostaną najważniejsze zagadnienia  związane z rozwojem przestrzennym i funkcjonalnym;
 • zasady wdrażania ustaleń  Koncepcji do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto zorganizowane zostaną warsztaty dotyczące planowania przestrzennego na
obszarach metropolitalnych oraz dwie konferencje naukowo – samorządowe.

pobierz

Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013