Realizacja ustaleń Koncepcji kierunków zagospodarowania przestrzennego Metropolii Poznań

Marzec 22, 2017
administrator

Rada Metropolii dnia 21 lutego 2017 r.  przyjęła uchwałę nr 6/2017 w sprawie  Koncepcji Kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań oraz uchwałę nr 7/2017 w sprawie powołania Metropolitalnej Komisji Planistycznej.

Zgodnie z § 3 i 4 uchwały nr 6/2017, Rada Metropolii zarekomendowała gminom każdorazowe zawiadamianie Stowarzyszenia o zbieraniu wniosków do studium oraz o wyłożeniu projektów studium do publicznego wglądu, w ramach procedury planistycznej o której mowa w ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań może składać do projektu studium wnioski oraz uwagi.

Równocześnie, zgodnie z § 5 uchwały nr 7/2017 „Na wniosek wójta, burmistrza lub Prezydenta Poznania Metropolitalna Komisja Planistyczna opiniuje studium, przed uzyskaniem opinii gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej”.

DSC05682

Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013